Strona główna | Przewody doktorskie
 

Szczegółowe czynności w przewodzie doktorskim


 

I.WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO


 

Osoba ubiegająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego składa wniosek (pobierz plik) ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w zakresie których ma być wszczęty przewód doktorski, propozycję osoby promotora i ewentualnie promotora pomocniczego oraz dyscypliny dodatkowej (na egzamin doktorski) (pobierz plik), u asystentki do spraw przewodu doktorskiego,


 

Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat załącza:


 

1. Poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego (dyplom ukończenia studiów), o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zwanej dalej „ustawą”, lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.3).


 

2. Propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej.


 

3. Wykaz prac naukowych (dla pracowników i doktorantów PWr z bazy DONA potwierdzonych przez bibliotekę) oraz informację o działalności popularyzującej naukę. (pobierz plik)

 

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego. (art. 11 ust. 2 SNT).

Kandydat będący beneficjentem programu „Diamentowy Grant” ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki załącza do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego poświadczoną przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia przewodu doktorskiego kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”.


4. Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora lub informacja o nieubieganie się o nadanie stopnia doktora w innych jednostkach do tego uprawnionych. (pobierz plik)

 

5. Zaświadczenie o zreferowaniu koncepcji rozprawy doktorskiej na seminarium (wymóg PWr).


 

6. Życiorys (nie CV)


 

7. Opinia proponowanego promotora o doktorancie
 

8. Zgoda/oświadczenie na przyjęcie funkcji promotora / drugiego promotora / kopromotora / promotora pomocniczego. (pobierz plik) 
 

9. Oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu doktorskiego (dla osób nie będących pracownikami lub uczestnikami studiów doktoranckich w PWr) (pobierz plik) 

 

10. Kwestionariusz osobowy. (pobierz plik)


11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z przewodem doktorskim. (pobierz plik)

 

Kandydat może do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego załączyć:


 

12. Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego; wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego jest określony w załączniku nr 1do rozporządzenia. (pobierz plik)


 

Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z wymienionymi wyżej dokumentami jest rozpatrywany przez odpowiednią tematycznie Komisję Doktorską (w dyscyplinie Mechanika, Budowa i Eksploatacja Maszyn-komisja nr I lub II, Inżynieria Produkcji) i przedstawiany jest Radzie Wydziału. Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego wszczyna się przewód doktorski oraz wyznacza promotora w celu sprawowania opieki naukowej nad kandydatem. Rada Wydziału może dodatkowo wyznaczyć:


 

1) drugiego promotora – w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej,
2) kopromotora – w przypadku przewodu doktorskiego prowadzonego w ramach współpracy międzynarodowej,
3) promotora pomocniczego.


ROZPRAWA DOKTORSKA, przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

 

Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 1.


 

Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy, odpowiadający warunkom określonym w ust. 1.


 

Za zgodą rady jednostki przeprowadzającej przewód, rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż polski.


 

Rozprawa doktorska w języku polskim powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim oraz języku polskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym streszczeniem w języku polskim. W przypadkach, gdy rozprawa doktorska nie ma formy pisemnej powinna być opatrzona opisem w języku polskim i angielskim.


 

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przed złożeniem pracy zobligowana jest do przedstawienia swojej pracy na seminarium. Informację o terminie seminarium, poprzez asystentkę do spraw przewodów doktorskich, otrzymują wszystkie Katedry Wydziału.


II.WYZNACZENIE RECENZENTÓW I KOMISJI EGZAMINÓW DOKTORSKICH

 

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniami albo — w przypadku prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych — opisem wskazującym problem naukowy, które zostało w tej pracy przedstawione, w formie elektronicznej i papierowej.


 

W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.


 

Promotor przedstawia przewodniczącemu Komisji Doktorskiej rozprawę doktorską wraz ze swoją pisemną opinią oraz wniosek z prośbą o wyznaczenie Recenzentów i Komisji Egzaminów Doktorskich. (pobierz plik)


 

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora przedkłada następujące dokumenty (u asystentki do spraw przewodów doktorskich):


 

a) 5 egzemplarzy rozprawy doktorskiej (w tym 1 egzemplarz nie oprawiony - kartki luzem, dwustronnie drukowane, numeracja od pierwszej strony), praca doktorska musi być zawierać streszczenia w j. polskim i angielskim (dwie prace wysyłane są do Recenzentów, dwie składane są do bibliotek, min. 10 dni przed publiczną obroną, a jeden egzemplarz nie oprawiony, dwustronnie drukowany przeznaczony jest dla archiwum),
b) pracę doktorską w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF,
c) streszczenia pracy w wersji elektronicznej,
d) opinię promotora o pracy (opinia jest prezentowana na promocji doktorskiej),
e) zaświadczenie o odbytym seminarium,
f) wykaz artykułów (w szczególności po wszczęciu przewodu doktorskiego).


 

Komisja Doktorska przedstawia Radzie Wydziału min. dwóch kandydatów na Recenzentów oraz proponuje skład komisji egzaminów doktorskich z:


 

• dyscypliny podstawowej (odpowiadającej tematowi rozprawy)
• dyscypliny dodatkowej
• języka obcego nowożytnego (jeśli kandydat nie przedstawi certyfikatu wskazanego w rozporządzeniu.


 

Egzamin z języka obcego przeprowadzany jest przez Komisje powołane przez Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej (na stronie http://www.sjo.pwr.wroc.pl zamieszczone są składy komisji wraz z terminami na cały rok akademicki).

RECENZENCI


 

Rada Wydziału, na wniosek przewodniczącego Komisji Doktorskiej, powołuje co najmniej dwóch Recenzentów.

Recenzent przedstawia opinię Radzie Wydziału Mechanicznego, w formie papierowej i elektronicznej, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. W uzasadnionych przypadkach rada jednostki organizacyjnej może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o miesiąc.


 

Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada radzie jednostki organizacyjnej, która kieruje ją do ponownej oceny tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają radzie jednostki organizacyjnej recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie.

Po otrzymaniu ostatniej recenzji rozprawy doktorskiej obie recenzje wraz ze streszczeniem przekazywane są do Centralnej Komisji oraz umieszczane na stronie Wydziału http://www.wm.pwr.edu.pl.


 

EGZAMINY DOKTORSKIE


 

Doktorant ma obowiązek zdania trzech egzaminów doktorskich z:


 

• dyscypliny podstawowej (odpowiadającej tematowi rozprawy),
• dyscypliny dodatkowej,
• języka obcego nowożytnego (jeśli kandydat nie przedstawi certyfikatu wskazanego w rozporządzeniu.


 

Terminy egzaminów doktorskich ustala Dziekan w porozumieniu z komisjami doktorskimi (terminy koordynuje asystentka do spraw przewodów doktorskich).

W przypadku niezdania jednego z egzaminów doktorskich rada jednostki organizacyjnej, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.


Egzamin z języka obcego
Na egzamin należy zapisywać się najpóźniej 3 dni przed egzaminem w SJO, tel. 320-31-17, 320-31-87.
Warunkiem zapisania się jest dostarczenie do sekretariatu SJO PROTOKOŁU KOMISJI EGZAMINU DOKTORSKIEGO z Wydziału (protokół sporządza asystentka do spraw przewodów doktorskich).


Warunki zdania egzaminu ustalone przez SJO (http://www.sjo.pwr.wroc.pl):

• Egzamin doktorski  jest przeprowadzany w SJO raz w miesiącu, zwykle w pierwszą lub drugą sobotę miesiąca z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. Jest to egzamin komisyjny, ustny, na poziomie B2, który składa się z trzech części:

 

Zadanie egzaminacyjne

Opis zadania egzaminacyjnego

Maksymalna liczba punktów

1. Autoprezentacja

2-3 minutowe przemówienie
w dowolnej formie

5 punktów

2. Prezentacja popularno-naukowa

Prezentacja popularno – naukowa  w formie multimedialnej dotycząca pracy doktorskiej lub na temat
z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej (około 10 minut)

30 punktów

3. Odpowiedź na losowo wybrane pytanie z zakresu „General English” (np. sport, interests, medicine, travelling etc.)

Przedstawienie tematu w formie monologu (2-3 minuty) oraz odpowiedzi na pytania egzaminatorów

15 punktów


 

Kryteria oceny prezentacji popularnonaukowej:

• Komunikatywność (płynność, logika prezentacji) i struktura oraz treść prezentacji: maks. 10 punktów 
• Poprawność językowa wypowiedzi (gramatyka, leksyka i wymowa): maks. 10 punktów,
• Bogactwo językowe (różnorodność użytego słownictwa i zastosowanych struktur gramatycznych): maks. 10 punktów.


Skala oceny końcowej:
Punkty  Ocena
49 - 50  Celujący (5,5)
45 - 48  Bardzo dobry (5,0)
41 - 44  Dobry plus (4,5)
36 - 40  Dobry (4,0)
31 - 35  Dostateczny plus (3,5)
25 -30   Dostateczny (3,0)
< 25      Niedostateczny (2,0)

Uwaga: Sala egzaminacyjna wyposażona jest w sprzęt multimedialny.

Doktorant ma obowiązek zdać wszystkie egzaminy przed przyjęciem rozprawy doktorskiej


III.PRZYJĘCIE ROZPRAWY I DOPUSZCZENIE DO PUBLICZNEJ OBRONY


Po otrzymaniu recenzji i zdaniu egzaminów doktorskich, na wniosek promotora (pobierz plik) zwoływane jest posiedzenie Komisji Doktorskiej w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

Komisja wyznacza termin obrony rozprawy doktorskiej. Zawiadomienia o terminie publicznej obrony rozprawy doktorskiej rozsyłane są do wszystkich uprawnionych jednostek w danej dyscyplinie, co najmniej 10 dni przed obroną (dwa egzemplarze rozprawy doktorskiej przekazywane są do Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej oraz do Oddziału przy Wydziale Mechanicznym).

Informacja o terminie i miejscu publicznej obrony rozprawy doktorskiej zamieszczana jest na stronie Wydziału Mechanicznego http://www.wm.pwr.edu.pl.

Doktorant, według uznania, może zaprosić na obronę członków Komisji Doktorskiej i zainteresowane osoby (szablon zaproszeń dostępny jest u asystentki do spraw przewodów doktorskich).


IV.PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się przed Komisją Doktorską i składa się z dwóch części.


W części jawnej doktorant prezentuje główne tezy rozprawy (zwyczajowo ok 20 min) a, następnie recenzenci przedstawiają swoje opinie po czym doktorant udziela odpowiedzi na uwagi zawarte w recenzjach. W drugiej kolejności mogą być zadawane pytania przez wszystkie osoby obecne na publicznej obronie a doktorant ustosunkowuje się do wszystkich pytań.


Druga część posiedzenia Komisji Doktorskiej jest niejawna, a na niej Komisja Doktorska podejmuje uchwałę o przyjęciu (lub nie przyjęciu) publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz formułuje wniosek do Rady Wydziału w sprawie podjęcia uchwały o nadaniu (lub nie nadaniu) stopnia naukowego doktora nauk technicznych w danej dyscyplinie.


•Wyróżnienie pracy


 

Wniosek o wyróżnienie pracy doktorskiej może złożyć Recenzent (spoza Wydziału), po przyjęciu publicznej obrony.

Jeżeli wniosek o wyróżnienie zostanie zgłoszony przez członka Komisji Doktorskiej, musi on być jednoznacznie poparty przez Recenzenta spoza jednostki. Brak takiego poparcia wyklucza możliwość wyróżnienia rozprawy doktorskiej.

Wniosek o wyróżnienie uzyskuje poparcie, gdy w głosowaniu niejawnym średnia arytmetyczna uzyskanych punktów wyniesie co najmniej 8 (w skali 1÷10).


V. NADANIE STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NAUK TECHNICZNYCH


 

Rada Wydziału podejmuje uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk technicznych, na wniosek Komisji Doktorskiej. Radzie Wydziału przedstawia się przebieg publicznej obrony oraz wynik głosowania na posiedzeniu niejawnym. Informuje się również członków Rady Wydziału o podjęciu uchwały o ewentualnym wyróżnieniu pracy doktorskiej.

 

Obowiązkiem doktoranta po nadaniu stopnia doktora jest wprowadzenie do Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) swoich danych oraz danych o rozprawie doktorskiej. Szczegółowych informacji udziela asystentka do spraw przewodów doktorskich.

 

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty